Modele de pasapoarte

Modèle de procură pentru ridicarea pașaportului de către o persoană împuternicită. Este necesară autentificarea acestei procuri la un cabinet notariale din România sau la consulat. 4. Chitantele CEC sau trezorerie privind achitarea taxelor de emitere a pasaportului, respectiv taxons consulara (31, 5 lei) si taxons reprezentand costul pasaportului (61 lei); Tehnoredactat şi autentificat la Biroul notariale […], astăzi, Data autentificării, în Două exemplare DIN Care s-a înmânat părţii un Exemplar. 2. actul de identitate (Cartea de identitate, Cartea de identitate provizorie, Buletinul de identitate) in original si copie Xerox (numai in Partile ce Contin datele de identitate, fotografia si mentiunile privind domiciliul ori Resedinta); Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei procuri, mandatarul meu sont abilitarea să semneze în numele meu şi pentru mine oriunde va fi necesar în limitele de mai sus, semnătura sa fiindu-mi opozabilă. Acte necesare eliberarea sau preschimbarea pasaportului simplu: NOTĂ:-documentele se depun Personal de către mineur, prezenţa acestuia la ghişeu fiind obligatorie; -la depunerea cererii, sollicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă); -declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor se formulează în faţa foncţionarului Care primeşte cererea, caz în care este obliatorie prezentarea documentelor de identitate ALE părinţilor, Al unuia dintre părinţi, Al reprezentantului Legal, aflate în Termen de valabilitate, în original; -declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului, precum şi procura specială trebuie să fie autentificate, în Ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ALE României ori, Dacă au fost încheiate la autorităţile străine COMPETENTE, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) ÎN CAZUL PERSOANELOR MAJORE CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA. Subsemnatul […], cetătean român, domiciliat în […], împuternicesc prin prezenta PE […], domiciliat în […], poses al CI seria […], emisă de […], CNP […], pentru a mĂ reprezenta cu depline Puteri la Direcţia Generală de Paşapoarte a Municipiului Bucureşti, precum şi oriunde va mai fi necesar, în vederea îndeplinirii tuturor formalităţilor LEGALE privind ridicarea paşaportului électronique individuel PE numele subsemnatului mandant. NOTĂ: în prezent, pașapoartele simple electronice eliberate în Ţară pot fi ridicate în 10 zile lucrătoare. Paşapoartele simple electronice se eliberează, la Cerere, cetăţenilor Români Care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea Nr.

248/2005 privind Regimul liberei circulaţii a cetăţenilor Români în străinătate şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a Călători în străinătate. Minorilor cetăţeni Români care nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a exercitării dreptului la Libera circulaţie în strainătate Li se eliberează Paşapoarte simple electronice în următoarele condiţii: a) în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 Ani, numai la cererea-ambilor părinţi; -părintelui supravieţuitor; -părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă définitivă şi irevocabilă; -părintelui Care exercită singur Autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase définitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase définitivă pentru procesele încereputation Cu Data de 15 fevarie 2013 sau în temeiul ordonanţei preşedinţiale date în condiţiile Legii Nr.

Comments are closed.